دیالیز

شامل تمامی محولات مصرفی تخصصی برای انحام انواع پروسه های دیالیز شامل همودیالیز های عروقی بخش های مراقبت های ویژه  و گرفت های عروقی برای فیستول دیالیز است.

در حال نمایش یک نتیجه